Hotline: 0979 170 180

Hàn Quốc - Seoul - Jeju

24,111,000đ

Thời gian:    6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành:   Hàng tuần
Hàn Quốc cho đến hôm nay vẫn còn là những bí ẩn thú vị chưa khám phá hết trong mắt du khách nước ngoài. Những bộ phim truyền hình, những phong cách thời trang

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH HÀN QUỐC: 

HÀN QUỐC - SEOUL - JEJU

- Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

- Phương tiện: Máy bay & Xe

- Khởi hành: Hàng tuần

      

NGÀY 01:    TP.HCM SEOUL

21: 00 HDV GIANG NAM TOURIST ñoùn Quyù khaùch taïi ga ñi quoác teá saân bay Taân Sôn Nhaát laøm thuû tuïc ñaùp chuyeán bay ñi  HAØN QUOÁC. Quyù khaùch aên nheï vaø nghæ ñeâm treân maùy bay.

 

NGÀY 02:    TP.HCM  -  SEOUL -  ĐẢO JEJU (Ăn 3 bữa)

Saùng  Ñeán phi tröôøng INCHEON – SEOUL, Ñoaøn laøm thuû tuïc nhaäp caûnh HAØN QUOÁC. Xe vaø HDV ñòa phöông ñoùn Quyù khaùch ñöa ñi aên saùng. Tieáp tuïc haønh trình, xe ñöa Ñoaøn ñeán saân bay noäi ñòa KIMPO laøm thuû tuïc ñi JEJU – hoøn ñaûo du lòch xinh ñeïp vaø thô moäng naèm caùch ñaát lieàn 85 km veà phía Nam baèng chuyeán bay KE1217 10:30 - 11:35. Ñeán Ñaûo JEJU, HDV ñòa phöông ñoùn Ñoaøn ñi aên tröa vôùi moùn canh gaø haàm göøng noåi tieáng cuûa ñaûo JEJU. Veà khaùch saïn nhaän phoøng nghæ ngôi.

Chieàu Ñoaøn tham quan YONGDUAM ROCK – ñieåm du lòch noåi tieáng vôùi moûm ñaù hình ñaàu Roàng - bieåu töôïng chính cuûa Ñaûo JEJU. Tieáp tuïc haønh trình treân Con ñöôøng Ma quaùi, moät caûnh töôïng thuù vò dieãn ra tröôùc maét du khaùch chieác xe ñaõ taét ñoäng cô nhöng vaãn chaïy leân doác ! Ñoaøn aên chieàu taïi nhaø haøng ñòa phöông. Veà khaùch saïn nghæ ngôi hoaëc töï do khaùm phaù JEJU veà ñeâm 

 

NGÀY 03:    ĐẢO JEJU (Ăn 3 bữa)

Saùng  Sau khi aên saùng taïi khaùch saïn. Ñoaøn baét ñaàu haønh trình khaùm phaù 1 ngaøy môùi taïi Ñaûo JEJU : Chinh phuïc Ñænh  SONGSAN ( Ñænh BÌNH MINH ) - ngoïn nuùi löûa ñaõ ngöng hoaït ñoäng. Ñaây laø nôi ñöôïc xem laø caûnh quan ñeïp nhaát cuûa ñaûo JEJU.. Laøng daân toäc cuûa ñaûo JEJU, nghe ngöôøi daân ñòa phöông giôùi thieäu veà cuoäc soáng, sinh hoïat vaø nhöõng phong tuïc cuûa ngöôøi daân JEJU ngaøy xöa. Saân vaän ñoäng JEJU – nôi töøng dieãn ra nhöõng traän ñaáu cuûa WORLD CUP 2002. Ñoaøn aên tröa taïi nhaø haøng.

Chieàu  Quyù khaùch tieáp tuïc tham quan : JUSANGJEOLRI - kyø quan ñöôïc thieân nhieân ban taëng cho JEJU vôùi caùc coät ñaù 4, 5, 6 caïnh taïo thaønh moät vaùch ñaù bao boïc quanh bôø bieån cuûa ñaûo, Baûo taøng söùc khoûe vaø tính duïc – ñieåm tham quan ñoäc ñaùo cuûa JEJU, Thaùc nöôùc CHEONJIYEON noåi tieàng vôùi truyeàn thuyeát veà 07 naøng tieân xinh ñeïp. Ñoaøn duøng côm toái, veà khaùch saïn nghæ ngôi.

 

NGÀY 04:    ĐẢO JEJU Q SEOUL – EVERLAND (Ăn 3 bữa)

Saùng  AÊn saùng taïi khaùch saïn, laøm thuû tuïc traû phoøng, Xe ñöa Ñoaøn ra saân bay trôû veà SEOUL. Tham quan Ñeán coâng vieân Everland Ñoaøn töï do tham gia caùc troø chôi trong Coâng vieân Eveland – moät trong 10 coâng vieân lôùn nhaát theá giôùi (mieãn phí 05 troø chôi). Aên tröa taïi coâng vieân.

Chieàu  Xe ñöa ñoaøn trôû veà SEOUL, töï do mua saém haøng hoaù löu nieäm taïi chôï Dong Dae-Moon. AÊn toái vôùi moùn laåu naám taïi nhaø haøng vaø nghæ ñeâm taïi khaùch saïn.

 

NGÀY 05:   SEOUL – VĂN HÓA TRIỀU TIÊN  (Ăn 3 bữa)

Saùng  AÊn saùng taïi khaùch saïn. Khôûi haønh tham quan SEOUL : Dinh toång thoáng (BLUE HOUSE) nôi toång thoáng Haøn Quoác laøm vieäc & sinh soáng. Cung ñieän GYEONGBOK ñöôïc xaây döïng vaøo naêm 1395 bôûi VUA TAEJO thuoäc trieàu ñaiï Chosun, Vieän Baûo Taøng Truyeàn Thoáng Daân Gian Quoác Gia Trieàu Tieân naèm trong khu vöïc Hoaøng Cung, nôi löu giöõ vaø baûo toàn caùc di saûn vaên hoaù cuûa TRIEÀU TIEÂN vôùi treân 10.000 maãu vaät phaûn aùnh caùc nghi leã, toân giaùo, caùch baøi trí nhaø cöûa vaø caùc ñoà vaät trong gia ñình TRIEÀU TIEÂN truyeàn thoáng Ñoaøn 

aên tröa taïi nhaø haøng.

Chieàu  Sau khi duøng böõa tröa vôùi moùn Shabu ñaëc bieät, Ñoaøn tham quan cöûa haøng myõ phaåm Haøn Quoác, traûi nghieäm phöông tieän hieän ñaïi döôùi loøng ñaát chöa töøng coù taïi Vieät Nam – Seoul Metro, töï do mua saém haøng hoaù löu nieäm taïi khu Myung-dong. AÊn toái, veà khaùch saïn nghæ ngôi.

 

NGÀY 06:   SEOUL - TP.HCM   (Ăn sáng)

Saùng  Xe ñöa Quyù khaùch ra saân bay quoác teá  INCHEON, laøm thuû tuïc ñaùp chuyeán bay veà laïi TP. HCM. Ñeán saân bay TAÂN SÔN NHAÁT, HDV  chia tay Quyù khaùch, keát thuùc chuyeán tham quan. 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH: 24.111.000 VNĐ

(Quý khách vui lòng liên hệ để biết lịch khởi hành và giá tour từng thời điểm)

GIÁ TOUR BAO GỒM

-   Vận chuyển: Xe đời mới máy lạnh, phục vụ theo lộ trình tour

-   Vé máy bay khứ hồi SGN – SEL – JEJU – SEL  – SGN

-   Khách sạn: Khách sạn 4 sao tại Seoul & Jeju, 2 khách/ phòng (Trường hợp 3 khách/ phòng vì lý do giới tính)

-   Ăn uống: Theo chương trình tour

-   Phục vụ khăn lạnh, nước giải khát 1 chai nước 500ml/ ngày

-   Hướng dẫn viên tiếng Việt đi theo đoàn suốt tuyến cùng với HDV địa phương

-   Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường tối đá 10.000 USD/ khách

-   Lệ phí:

   +   Visa nhập cảnh Hàn Quốc

   +   Thuế sân bay 2 nước + phí an ninh + phụ thu xăng dầu theo quy định của hang hàng không

-   Vé vào cổng các điểm tham quan theo chương trình

-   Quà tặng: nón du lịch + balo du lịch + bao da hộ chiếu

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

-   Veù tham quan caùc ñieåm ngoaøi chöông trình

-   Visa taùi nhaäp VN ñoái vôùi khaùch mang quoác tòch nöôùc ngoaøi: 40 USD/khaùch.

-   Caùc chi phí caù nhaân khaùc nhö: ñieän thoaïi, giaët uûi, mua saém, nöôùc uoáng; haønh lyù quaù cöôùc

-   Tieàn TIP cho HDV vaø taøi xeá ñòa phöông: 6 USD/ngaøy

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TOUR:

 -   Hộ chiếu còn hạn sử dụng ít nhất 6 tháng (tính đến ngày khởi hành)

-   Khách mang quốc tịch nước ngoài phải có thị thực nhập cảnh Việt Nam còn hạn sử dụng tính đến ngày khởi hành.

-   Khách có giấy phép miễn thị thực Việt Nam không được lưu trú tại Việt Nam quá 90 ngày tính từ ngày nhập cảnh.

-   Vui lòng cung cấp thông tin cá nhân: Họ tên đầy đủ và chính xác theo hộ chiếu, số điện thoại, địa chỉ liên lạc…

-   Quý khách vui lòng đặt cọc Người lớn : 200 USD – trẻ em 100 USD khi đăng ký tour

 

Xin Quyù khaùch vui loøng ñaêng kyù tour vaø noäp hoà sô tröôùc 20 ngaøy

LÖU YÙ :

·   Khi tieán haønh ñaêng kyù tour, Quyù khaùch vui loøng ñoùng coïc tröôùc 300 USD/ khaùch

·   Neáu quyù khaùch bò cô quan LAÕNH SÖÏ töø choái khoâng caáp visa, Quyù khaùch vaãn phaûi noäp leä phí visa, thö môøi + dòch thuaät: 50 USD / khaùch

·   Sau khi ñöôïc caáp visa nhaäp caûnh, Quyù khaùch vui loøng ñoùng 1 khoaûn tieàn theá chaân : 3.000 USD/ khaùch. GIANG NAM  TOURIST seõ hoaøn traû laïi cho Quyù khaùch sau khi Quyù khaùch veà ñeán VIEÄT NAM.

-----o0o-----

HÖÔÙNG DAÃN THUÛ TUÏC XIN CAÁP VISA NHAÄP CAÛNH HAØN QUOÁC

Nhaèm ñaûm baûo cho quaù trình xin caáp thò thöïc nhaäp caûnh vaøo HAØN QUOÁC cuûa Quyù khaùch ñöôïc thuaän tieän vaø ñaït keát quaû toát nhaát, xin Quyù khaùch vui loøng chuaån bò & hoaøn taát caùc hoà sô theo höôùng daãn sau ñaây :

1/ Hoä chieáu baûn chính (coøn haïn treân 6 thaùng)

2/ 2 aûnh 3x4 ( chuïp treân neàn traéng, khoâng quaù  6 thaùng, khoâng mang kính )

3/ Giaáy chöùng nhaän keát hoân (baûn sao coù chöùng thöïc)

4/ Giaáy khai sinh cuûa caùc con (neáu ñi cuøng vôï hoaëc choàng)

5/ Chöùng minh thu nhaäp (1 trong nhöõng ñieàu kieän sau):

-    Ñôn xin nghæ pheùp coù xaùc nhaän möùc löông & Hôïp ñoàng lao ñoäng

-   Giaáy pheùp kinh doanh ( baûn sao coù chöùng thöïc )

-   Hôïp ñoàng huøn voán ( baûn sao coù chöùng thöïc )

-   Hôïp ñoàng cho thueâ nhaø ñaát ( baûn sao coù chöùng thöïc )

6/ Chöùng minh taøi saûn (giaáy tôø nhaø, ñaát, xe… - baûn sao coù chöùng thöïc )

7/ Chöùng minh taøi chính  ( baûn chính soå tieát kieäm …)

8/ Baûn photo visa vaøo caùc nöôùc Chaâu Aâu, Uùc, Myõ (neáu coù)

Treân ñaây laø caùc yeâu caàu cô baûn phaûi coù ñeå xuùc tieán vieäc xin caáp visa nhaäp caûnh theo yeâu caàu cuûa LAÕNH SÖÏ QUAÙN HAØN QUOÁC taïi TP.HOÀ CHÍ MINH.

GIANG NAM TOURIST  raát mong nhaän ñöôïc söï  hôïp taùc vaø giuùp ñôõ cuûa Quyù khaùch  ñeå tieán trình xin caáp visa cho chuyeán ñi ñöôïc toát ñeïp !

 

Chương trình tour mới nhất
Chuyên tổ chức tour độc, giá bèo TRUNG TÂM DỊCH VỤ LỮ HÀNH GIANG NAM TOURIST

Chuyên tổ chức tour độc, giá bèo

Công ty thường xuyên tổ chức các tour du lịch ngắn ngày và dài ngày, trong nước và ngoài nước giá hợp lý cho quý khách tham quan du lịch.

Tour trong nước
Ảnh tour du lịch trong nước
Tour ngoài nước
Ảnh tour du lịch ngoài nước

TRUNG TÂM DỊCH VỤ LỮ HÀNH GIANG NAM TOURIST

TẠI NHA TRANG :

14/3 Ngô Đến, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0979 170 180

Email: info@giangnamtourist.com

TẠI THỊ XÃ NINH HÒA :

Quốc Lộ 1A, Ngã 3 Ngoài, Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Điện thoại: 0909 937 492

Email: giangnamtourist@gmail.com

Copyright © 2024 . All rights reserved. Thiết kế web Design3s.
Đăng ký nhận email
OK